Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Oficiální definice termínu BOZP neexistuje, ale můžeme ji definovat jako soubor opatření, která vychází z právních a ostatních předpisů a předpisů zaměstnavatele, které mají za cíl předcházet vzniku ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců při výkonu práce u zaměstnavatele.

Proč musí být řešena otázka BOZP na pracovištích?

 • BOZP je vyžadována právními předpisy, především zákoníkem práce.
 • Funkční systém BOZP má za cíl vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky pro zaměstnance.
 • Hlavním smyslem BOZP je předcházet vzniku nemocí z povolání a především vzniku pracovních úrazů (v ČR se denně stane cca 128 pracovních úrazů s pracovní neschopností a přibližně každý třetí den nastane smrtelný pracovní úraz).

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP, které jsou vyžadovány zákoníkem práce, patří:

 • Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, které se vztahují k jimi vykonávané práci. Obecně lze školení rozdělit na vstupní, periodické a mimořádné.
 • Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti (povinnost zaměstnavatele provádět pracovnělékařské prohlídky).
 • Poskytnout zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP), pokud rizika na pracovišti nelze odstranit organizačním nebo technickým opatřením. Mimo OOPP je povinnost zaměstnavatele poskytovat mycí, čistící a desinfekční prostředky, příp. ochranné nápoje.
 • V případě vzniku úrazu na pracovišti zaměstnavatele je zaměstnavatel povinen provést objasnění příčin a okolnosti vzniku pracovního úrazu a zapsat zápis o úrazu do knihy úrazů.
 • Soustavně vyhledávat nebezpečí na pracovišti a přijímat opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci na přijatelnou úroveň.  
 • Pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek.

Bližší požadavky k uvedeným oblastem jsou stanoveny prováděcími předpisy. Např. pracovnělékařské prohlídky řeší zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách a jeho prováděcí předpis vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách.

Dalším významným zákonem oblasti BOZP je zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, který s odkazem na prováděcí předpisy, ukládá zaměstnavateli povinnosti v oblastech:

 • Pracoviště a pracovního prostředí
 • Používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí
 • Skladování
 • Provozování dopravy
 • Bezpečnostního značení

Zaměstnavatel může delegovat své povinnosti na vedoucí zaměstnance, což mu umožňuje zákoník práce. Jak lze přenést povinnosti a odpovědnosti za plnění a dodržování povinností v oblasti BOZP je znázorněno na následujícím obrázku.

Zda zaměstnavatel naplňuje literu zákonů a prováděcích předpisů kontrolují inspektoři z oblastních inspektorátů práce. Kontroly mohou být ohlášené i neohlášené. Za zajištěné nedostatky na úseku BOZP může být ve správním řízení uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

Do této doby byly popisovány pouze povinnosti zaměstnavatele, ale zákoník práce také ukládá povinnosti zaměstnancům, mezi ty základní patří:

 • Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem.
 • Podrobit se pracovnělékařským prohlídkám.
 • Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP.
 • Při práci dodržovat stanovené pracovní postupy a používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, OOPP atd.
 • Nepožívat alkoholické nápoje a návykové látky.
 • Oznamovat nedostatky na pracovišti, které mohou nebo by mohly ohrozit zdraví zaměstnanců.
 • Oznamovat svůj úraz nebo úraz jehož byli svědkem.

Zaměstnavatel může se zaměstnancem rozvázat pracovněprávní vztah, pokud dochází k opakovanému porušování povinností vztahujících se k BOZP ze strany zaměstnance. V případech hrubého porušení pracovní kázně může být pracovní poměr zrušen okamžitě.

Řada zaměstnavatelů podceňuje otázku BOZP a mylně se domnívá, že dokumentace ze softwarových programů je ochrání, ale opak bývá pravdou, kdy v případě mimořádné události může být tato dokumentace usvědčujícím materiálem.

Závěrem je nutno uvést, že oblast BOZP je velice rozsáhlá a tento článek byl pouhým nahlédnutím do problematiky BOZP, protože každá uvedená část by vydala na samostatný článek.

Autor: Ing. Stanislav Loupanec
Služby v oblasti BOZP a PO
info@ibexia.cz