Zákon o vodách (vodní zákon) 254/2001Sb.

Zákon č. 273/2010Sb. Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb. o  vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ) , viz částka 101 z roku 2010.

V tabulce níže jsou uvedeny důležitá ustanovení zákona, která se týkají chemických čistíren a prádelen. Celý zákon je zde.

§ 5 NAKLÁDÁNÍ S VODAMI /Základní povinnosti

Odst. 3) bez povolení nesmí být stavba povolena

§ 8 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
(1) b) povolení je třeba při odběru podzemní vody
§ 9 Časové omezení povolení k nakládání s vodami
§ 12 Zrušení povolení
§ 16 Povolení k vypouštění OV s obsahem Nebezpečných Látek. Odkaz na § 39 odst.3.a 38.odst.8
(4) určení povinnosti zřídit kontrolní místo a způsob měření.
§ 38 Odpadní vody: definice, bod (2) odkaz na srážkové vody, podmínky pro vypouštění OV do vod povrchových a podzemních.
§ 39 Závadné látky: bod (3) seznam nebezpečných látek je uveden v Příloze č.1 vodního zákona.
Bod (4). Nesmí do kanalizace. Je povinen zejména: 1x/6 měsíců kontrolovat sklady a úniky NL, nejméně 1x/5let zkoušet těsnost potrubí a nádrží.
(e) vybudovat a provozovat kontrolní systém pro zjišťování úniku a výstupy předkládat na žádost vodoprávnímu úřadu nebo ČIŽP.
(5) opatření dle (4) se vztahují i na obaly od závadných látek
(6) je nutno vést záznamy o typech těchto látek, množství o obsahu škodlivých látek
§ 41 Povinnosti při havárii
§ 42 Opatření k nápravě
§ 88 Poplatek za odebrané množství podzemní vody
§ 91 Sledování, měření a evidence znečištění odpadních vod
§ 92 Rozbory a kontrola znečištění OV:

(1)Kdo může dělat kontroly
(2) dtto
(3) Znečišťovatel je povinen umožnit pověřeným osobám vstup do kontrolovaných objektů.

§ 93 Zálohy:

(1)do 15. 10. nutno ČIŽP zpracovat poplatkové hlášení Vzor je ve Vyhlášce.
(2)ČIŽP do 15. 12. stanový výměrem výši záloh.
(3)Zálohy se platí do 25. Dne v měsíci nebo posledním měsíci při čtvrtletním placení.

§ 94 (1)Do 15. 2. předloží na ČIŽP poplatkové přiznání za uplynulý rok. Vzor je ve Vyhlášce.
(2) ČIŽP na tomto základě stanoví poplatek na další rok.
§ 96 Odklad poplatků
§ 115 Vodoprávní řízení
§ 116 Přestupky
§ 120 Porušení povinnosti vlastníků pozemků, staveb a zařízení
§ 122 Porušení povinnosti při zacházení se závadnými látkami
§ 125

Porušení poplatkové povinnosti

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami (g)

Seznam předpisů ve Vodním hospodářství

Zákony:

Vyhlášky:

  • 328/2018 – Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemů vypouštěných odpadních vod do vod povrchových s účinností od 1.1.2019

Nařízení vlády:

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments