ISPOP – Ohlašovací povinnosti v roce 2021

 

Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2021

V roce 2021 ohlašují údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona:

·         č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

·         č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

·         č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

·         č. 254/2001 Sb., o vodách

·         č. 477/2001 Sb., o obalech – vyjma povinných osob, které jsou zapojeny do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM)

·         č. 185/2001 Sb., o odpadech

·

Přehled ohlašovacích povinností v roce 2021

 

Agenda Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

ODPADY F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 20

15. 2. 2021

ORP

ODPADY F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 4

15. 2. 2021

ORP

ODPADY F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 8

15. 2. 2021

ORP

ODPADY F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 5

31. 3. 2021

MŽP

ODPADY F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 4

31. 3. 2021

MŽP

ODPADY F_ODPRZ_BAT

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů
vyhl. č. 170/2010 Sb. – příloha č. 3

31. 3. 2021

MŽP

ODPADY F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
vyhl. č. 248/2015 Sb. – příloha č. 3

31. 3. 2021

MŽP

ODPADY F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. – identifikace vlastníka
§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. – příloha č. 2

od 1. 1. 2021

(ihned po změně)

MŽP

ODPADY F_ODP_DO

Údaje o dopravci odpadů
§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 27

do 15 dnů od změny provozu

ODPADY F_ODP_ZARIZENI

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 22

do 15 dnů od změny provozu

ODPADY Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

ohlašování přes portál www.sepno.cz

§ 25 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 26

průběžně
OVZDUŠÍ F_OVZ_SPE

Ohlášení souhrnné provozní evidence

§ 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2021

MŽP

OVZDUŠÍ F_OVZ_POPL

Podání poplatkového přiznání

podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2021

KÚ (MHMP)

OVZDUŠÍ F_OVZ_PO

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony

§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

31. 3. 2021

MŽP

OVZDUŠÍ F_OVZ_RL

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

31. 3. 2021

MŽP

OVZDUŠÍ F_OVZ_KTSP

Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle

§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.

do 60 dnů od vystavení dokladu

MŽP

VODA F_VOD_38

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
§ 38 odst. 6 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění

dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

vodoprávní úřad

VODA F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 1

31. 1. 2021

správce povodí

VODA F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 2

31. 1. 2021

správce povodí

 VODA F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 3

31. 1. 2021

správce povodí

VODA F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 4

31. 1. 2021

správce povodí

VODA F_VOD_PV

Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

§ 88j zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

15. 2. 2021

SFŽP

VODA F_VOD_OV

Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)
§ 89o zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

15. 2. 2021

SFŽP

IRZ F_IRZ

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.)
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.

31. 3. 2021

MŽP

OBALY F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

15. 2. 2021

MŽP

OBALY F_OBL_AOS

Výkaz o obalech a odpadech z obalů – autorizovaná obalová společnost

vyhláška č. 641/2004 Sb.

do uplynutí následujícího čtvrtletí od ukončeného čtvrtletí/do 30. dubna od ukončeného roku

MŽP

 

Zdroj: www.ispop.cz

 

 

 

 

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments