Název živnosti:  Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Vymezení živnosti

Živnost se zabývá praním prádla a jeho udržováním pro domácnosti, tedy pro občany. Častá otázka je jaký je rozdíl mezi živnostmi praním prádla a živností „Čištění a praní textilu a oděvů“. Rozdíl je zásadní.

Živnost praní prádla pro domácnost je živnost volná, což znamená, že jsou na tuto živnost kladeny podstatně mírnější nároky na získání Živnostenského listu. Živnostenské oprávnění na tuto činnost dostanete okamžitě za podmínky splnění všeobecných a zvláštních podmínek dle Živnostenského zákona (par. 6 a 7). Na základě této živnosti můžete prát prádlo pro občany a i pro malé subjekty, kde nejsou stanoveny zvláštní hygienické požadavky. Majitel tohoto oprávnění nemůže provádět činnost chemického čištění a nemůže prát prádlo pro hotely, potravinářské podniky a hlavně pro zdravotnictví. Je zřejmé, že takovéto rozdělení je dost kostrbaté, ale bohužel, takto to zákonodárce postavil a my s tím již nic nenaděláme. Myšlenka je to správná a úmysl státní správy je (i když není zcela zřejmý) rozdělit živnosti na živnost vysoce kvalifikovanou odbornou a na živnost, kdy je třeba pouze dodržovat základní zákonné předpisy. V praxi to znamená, že na základě živnosti volné lze provozovat malou pradlenku, ale nelze provozovat velkou prádelnu.

Formy podnikání dle Živnostenského zákona

Vlastnictví výše uvedeného Živnostenského listu umožňuje podnikání dle zákona. Formy podnikání  dělíme z hlediska právního statutu majitele, z hlediska velikosti provozu nebo z hlediska způsobu kontaktu s odběratelem.

a) podle právního statutu majitele

 • akciová společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • družstvo
 • fyzická osoba s živnostenským oprávněním

b) podle velikosti provozu

 • pradlenky, sběrny prádla
 • průmyslové prádelny

Každý z těchto typů provozů může poskytovat či zajišťovat služby oprav textilií.

c) podle způsobu styku s odběratelem

 • svoz a rozvoz zakázek automobilem
 • příjem a výdej zakázek zákazníkovi ( tzv. přes pult ), týká se pradlenek, ty mohou poskytovat další služby,  jako např. žehlírny nebo sběrny zakázek, či maloprodej vhodného zboží.

Jaké podmínky musí být splněny pro provozování živnosti

Prokázání způsobilosti  

Způsobilost pro výkon podnikání v oboru „Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“ je určena ustanoveními Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., případně jeho novelizace č. 356/1999 Sb., a navazujícími Nařízeními vlády č. 278/2008 Sb.

Pro udělení živnostenského oprávnění musí podnikatel splňovat všeobecné a zvláštní podmínky.

Podmínky všeobecné:   

–   dosažení věku 18 let
–   způsobilost k právním úkonům
–   bezúhonnost

Jaká podnikatelská legislativa platí ve vztahu k oboru

Podnikání v oboru je vázáno obecně platnými zákonnými předpisy a některými specifickými právními normami:

    1. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb, a dále Nařízení vlády č.278/2008 Sb.,- o obsahových náplních živností volných.
    2. Zákon o obchodních korporacích  č. 90/2012 Sb..
    3. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb..
    4. Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,
    5. Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 S., poslední novelizace z.č. 64/2000 Sb., stanovuje povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

Jaké jsou podmínky pro technické vybavení provozu pradlenky

 Provoz pradlenky zahrnuje následující pracoviště, bez ohledu na velikost provozu:

 • příjem zašpiněných oděvů či textilií s možností uložení před zpracováním
 • třídění a označování oděvů či textilií (podle sortimentu a druhu zašpinění)
 • technologie praní a nebo mokrého čištění
 • žehlení a skládání
 • kompletace, případně opravy, balení a expedice čistých oděvů či textilií
 • výdej zákazníkovi

 Základní technologické vybavení pradlenky se skládá z:

 • pracích strojů (praček)
 • sušicích strojů (sušek)
 • technologii žehlení, což jsou žehliče na žehlení rovného prádla, žehliče na žehlení tvarovaného prádla, nebo ruční žehlení

Technologii rozdělujeme na :

 • vytápěné parou, přičemž zdrojem páry je vlastní kotelna, nebo je pára  dodávána z teplárenské sítě
 • vytápěné elektřinou, která je však na vytápění relativně drahá,
 • vytápěné zemním plynem, to však vyžaduje zvláštní technická opatření a dodržení přísných předpisů

Vedle technologického zařízení určeného k výkonu služby praní prádla je zapotřebí mít i další technické vybavení, které je zapotřebí pro dosažení kvality služby. Jedná se o tato zařízení:

 • zdroj páry – kotel na zemní plyn nebo regulační stanice pro odběr páry z teplárny, nebo vyvíječ páry
 • úpravna vody –  ta je nutná pro správnou činnost vyvíječe páry či kotelny

– zdroj el. energie – rozvodna  

 • zdroj tlakového vzduchu – kompresor, tlakový vzduch je potřebný pro většinu technologického  zařízení
 • vzduchotechnika – zajišťuje hygienické požadavky na výměnu vzduchu.

Jak postupovat při záměru zřídit novou pradlenku

Pro zájemce o zahájení podnikání v tomto oboru doporučujeme následující  postup:

 • zjistit situaci na trhu a ověřit si, který ze segmentů poptávky není zcela pokryt
 • vhodnost vybrané lokality pro zřízení provozu si ověřit v územním plánu, zda jeho možnost připouští
 • zadat vypracování projektové dokumentace pro územní a  stavební řízení
 • realizovat provozovnu podle schváleného projektu
 • zajistit kolaudaci provozu
 • zaškolit pracovníky v obsluze instalovaného zařízení z hlediska dodržování technologie i bezpečnosti práce s důrazem na vysokou kvalitu služby
 • získat dostatečný počet zákazníků pro naplnění instalované kapacity

Jaké ekologické zákony musí pradlenka dodržovat:

 1.   Ochrana vod

Účelem zákonných předpisů v oblasti vodního hospodářství je chránit  povrchové a podzemní vody a stanovit podmínky pro jejich hospodárné  využívání i zachování a zlepšování jejich jakosti.

– zákon č. 254/2001 Sb.   –  Zákon o vodách ( vodní zákon )

– Nařízení vlády 143/2012Sb.  o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

–  Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

– Vyhláška č. 123/2012Sb.o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

– Vyhláška,č. 125/2004Sb.  kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody

– Vyhláška č. 450/2005Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a o dstraňování jejich škodlivích následků

 – kanalizační řády vydávané místními vodárenskými společnostmi  jako lokální předpisy pro vypouštění odpadních vod

2. Odpady

 

Zákonné předpisy stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů, pro nakládání s nimi při ochraně životního prostředí a ochraně zdraví lidí, práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné zprávy v odpadovém hospodářství.

                          –   zákon č. 185/2001Sb. Zákon o odpadech

                          –   vyhláška  MŽP č. 381/2001 Sb.  –  katalog odpadů

                          –   vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. –  podrobnosti nakládání s odpady

                          –   zákon č. 477/2001 Sb.  –  o obalech

3. Nebezpečné látky

 

–  Zákon č. 350/2011Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

–  Zákon č.224/2015 Sb o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění  pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 

– Vyhláška č.229/2015 Sb.o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Jaké jsou podmínky pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygiena práce   

1. právní úprava BOZP

Ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku   práce – úplné znění v zákonu č.262/2006 Sb., Nový Zákoník práce obsahuje pouze základní úpravu BOZP s tím, že podrobnější úprava BOZP bude předmětem samostatného zákona. Do jeho schválení platí dosavadní ustanovení, kde jsou stanoveny:   

–   povinnosti zaměstnavatele

–   právní předpisy k zajištění BOZP

–   státní odborný dozor nad bezpečností práce

2. prevence rizik

–   definice rizik a povinnosti zaměstnavatele

–   základní zásady prevence rizik, opatření pro případ zdolávání mimořádných  událostí

–   odborná způsobilost v prevenci rizik

–   péče o pracoviště, výrobní a pracovní prostředky, organizace práce, osobní  ochranné pracovní prostředky

–   rizikové faktory pracovních podmínek, kontrolovaná pásma, zákazy některých prací

–   bezpečnostní značky a signály

–   povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocích z povolání

–   práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP, účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

3. hygiena práce

 Provoz chemické čistírny musí splňovat hygienické podmínky, uvedené  v zákonu č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví