Nakládání s nebezpečnýmí látkami na pracovišti

Skladování a následné nakládání z nebezpečnými látkami je vždy problém, na který se soustřeďuje každá kontrola BOZP v prádelně nebo chemické čistírně. Je proto vhodné před kontrolou provést si vlastní kontrolu a prověřit si platnou legislativu. K tomuto by vám měl pomoci tento článek.

 1. Obecně:

Místo pro uskladnění hořlavých a jiných druhů nebezpečných látek ( dále jen nebezpečných látek ) , ve smyslu vstupních surovin a dále i odpadů ( látky po použití, kterých se hodláte zbavit) musí být dobře větratelné, musí být zamezeno přístupu nepovolaných osob ( uzamčeno ) a zamezeno zneužití. V prádelnách a chemických čistírnách nebývá skladováno velké množství nebezpečných látek, nebude zřejmě nutné vybudovat sklad, bude stačit pouze vyčlenit místo na skladování.

Možné řešení :

 • Vymezit prostor speciální skříní pro skladování nebezpečných látek, nebo vymezení regálů s úkapovou vanou. Pokud se jedná o malý objem skladovaných látek ve spotřebitelných baleních je možné úkapové vany nezavádět. Je pouze stanovena podmínka, aby uniklé množství neuniklo z místnosti, což lze řešit zvýšeným prahem. Za této podmínky, nesmí být místnost vybavena kanalizační vpustí v podlaze.
 • Možnost ukládání odděleně od sebe podle jednotlivých druhů a s ohledem na vlastnosti látek. Některé látky nesmí být vedle sebe skladovány. Další podmínka je, že na skladované nebezpečné látky nesmí dopadat přímé sluneční světlo.
 • Místnost (nebo místo) musí být vybavena materiálem pro úklid a záchyt různých úkapů a rozlivů. Jedná se o sorbční materiály, či jiné posypové materiály, kyblík, lopatka.
 • Musí být možnost použití lékarničky s ohledem na charakter používaných nebezpečných látek, ( viz par. 102/odst.6 zákoníku práce. )
 • Veškeré informace o skladovaných nebezpečných látkách jsou uvedeny v bezpečnostním listu, kterým musí být vybavena každá nebezpečná látka. Bezpečnostní list musí být v češtině. (stačí i v elektronické podobě.)
 1. Konkrétní pokyny:
 • Musí být vypracovány písemné pokyny pro nakládání z nebezpečných látek pro zaměstnance. (par. 44, odst. 7, Zákona o zdraví lidu.
 • Zaměstnavatel musí provést školení zaměstnanců o nakládání s nebezpečnými lákami. (Par. 103/odst.2, Zákoník práce.)
 • Školení zaměstnanců o požární ochraně (nebezpečí výbuchu, požáru, manipulace s otevřeným ohněm a další,) školení o bezpečnosti práce,( úrazy, ochrana osob před pádem, aj.), školení o ochraně zdraví ( větrání, značení obalů, zákaz konzumace jídel a pití na pracovišti), školení o ochraně životního prostředí, ( úniky do kanalizace, volné přírody a další), stanovení postupu při likvidaci úniků a havárií.
 • Vypracovat ustanovení o zakázaných pracích pro mladistvé, těhotné ženy a kojící zaměstnankyně, ,
 • Je nutno dodržet požadavky na stavební provedení, stav pracoviště (osvětlení apod. viz par.2/odst.1 zákona o BOZP, Tyto požadavky je nutné zhodnotit v rámci analýzy rizik dle par. 7/odst. 1 zákona o BOZP ), dále je nutno postupovat dle par.102/odst.3, zákoníku práce, dle par. 104/odst.1 zákoníku práce. S ohledem na výše uvedené paragrafy je nutné seznámit své zaměstnance, (par. 106/1, zákoníku práce.
 1. Likvidace
 • Dle zákona o odpadech musí být pro sběr nebezpečného odpadu zřízena shromažďovací místa. Ta by měla být umístěna co nejblíže místu vzniku odpadu. Musí být opatřena odpovídající nádobou ke sběru a označena identifikačním listem nebezpečného odpadu. ( dle par. 13/odst.2 zákona o odpadech a Přílohy č. 3 Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.). Dále musí být vybaveno tabulkou s názvem odpadu a kódem odpadu a určením odpovědné osoby.
 1. Závěr:
 • Je nutné informovat zaměstnance o zařazení podle kategorizace práce ( viz par. 103/odst.1b)),ve smyslu vyhlášky, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Musí být schváleno příslušnou hygienickou stanicí.
 • Musí být určený poskytovatel pracovně lékařských služeb dle par 103/odst.1d),
 • Je nutné provést školení dle par. 103/odst.1a), dále dle par. 103/odst.2 a 3 zákoníku práce.

O průběhu všech školení je nutné provést Záznam o školení, ve kterém musí být uvedeno  jméno školitele a doplněno prezentační listinou.

 

Seznam použitých právních předpisů:

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments