Odklady daňových povinností a daňové novinky – souhrn

Plošný generální pardon vyhlášený ve  FZ 13/2021, o kterém  Finanční správa informovala dne 5.3.2021, umožňuje podat bez sankce ve formě pokuty za opožděné tvrzení daně přiznání k DPH a také kontrolní hlášení za období 02/2021 až do 15.4.2021. Do 15.4.2021 lze také – bez postihu ve formě úroku z prodlení – DPH uhradit DPH za 02/2021.

Plošný generální pardon vyhlášený ve FZ 16/2021 umožňuje podat (bez sankce ve formě pokuty za opožděné tvrzení daně) přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob do 3.5. (v případě podání přiznání v „papírové“ formě) resp. do 1.6.2021 (v případě elektronického podání).

Uvedené generální pardony obsahují i řadu dalších plošných „odkladů“ (např. pro oznamování osvobozených příjmů u fyzických osob). Nejedná se však o prodloužení termínů v právním slova smyslu. U OSVČ tak tyto generální pardony (alespoň prozatím) nemají vliv na termíny pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění. Také nemají vliv na vzdání se práva na budoucí uplatnění daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů, které je nutné učinit v zákonném termínu.

Březnové generální pardony navazují na předchozí generální daňové pardony, které např. umožňují podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2021 či přiznání k dani silniční za rok 2020 až do 1.4.2021. U subjektů postižených covidovým uzavřením provozoven lze např. DPH za aktuální zdaňovací období uhradit až do 16.8.2021 atd., pokud nárok na toto plošné prominutí oznámí finančnímu úřadu.

Ve Finančním zpravodaji 17/2021 byl zveřejněn pokyn D-47 k promíjení příslušenství daně (např. penále dle DŘ či úroky z prodlení dle DŘ), který nahradil pokyn D-45 z června 2020. Nový pokyn reaguje na novelizaci daňového řádu od 1.1.2021 – změnám daňového řádu od 1.1.2021 se stručně věnuje záznam webináře Změny v daních 2020/2021) – přináší však i některé další novinky (např. rozšiřuje okruh ospravedlnitelných důvodů pro prominutí příslušenství daně).

V oblasti dotačních programů bylo uzavřeno přijímání žádostí o „ošetřovné pro OSVČ“ za leden 2021 a 21. a 22.12.2020 s tím, že v nejbližší době by mělo být zahájeno přijímání žádostí za únor. Dnes 15.3.2021 v 16.00 hod končí přijímání žádostí o COVID – uzavřené provozovny (nazývané též COVID – GASTRO či COVID – gastro – uzavřené provozovny) – tento program by již neměl pokračovat a měl by být nahrazen programy COVID – 2021 a COVID – nepokryté náklady. Nové programy teprve čekají na vyhlášení a některé dílčí informace lze nalézt na www stránkách MPO (kde je uvedena také celostátní informační linka ministerstva průmyslu a obchodu 1212) či  na portálu businessinfo. Finanční správa se dne 4.3.2021  vyjádřila ke zdanění dotací a dalších finančních podpor u fyzických osob.

Kromě programů Covid-nájemné (pro období roku 2021 však zatím tento dotační titul nebyl vyhlášen) a Antivirus jsou veškeré ostatní dotace neslučitelné s kompenzačním bonusem 2021 .

Základní informační zdroje ke kompenzačnímu bonusu 2021  shrnovala informace ze dne 9.3.2021; případné novinky ke kompenzačnímu bonusu 2021 budou zohledněny v aktualizacích článků Kompenzační bonus pro OSVČ, Kompenzační bonus pro SRO a Kompenzační bonus pro „dohodáře.

Poměrně značná práce přibyla od března zaměstnavatelům. Na nákladech zaměstnavatelů na testování zaměstnanců by se měly spolupodílet zdravotní pojišťovny příspěvkem až 60 Kč na maximálně 4 testy provedené zaměstnanci – příspěvek pro zaměstnavatele nebude řešen odečtem od platby pojistného na zdravotní   pojištění, ale měl by být jednotlivými zdravotními pojišťovnami proplácen na základě individuálních žádostí.

Další administrativa přibude zaměstnavatelům v souvislosti s tzv. izolačkou, kterou je zaměstnavatel povinen proplatit zaměstnancům již spolu s náhradou mzdy za březen.  Tzv. izolačku si bude moci zaměstnavatel odečíst od platby pojistného na sociální zabezpečení již za březen, což vyvolává potřebu nového formuláře Přehled o výši pojistného – o tomto novém formuláři sice ČSSZ informovala, ale zveřejněn stále nebyl.

Ingrid a Pavel Běhounkovi

www.behounek.eu

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments