Upozornění na daňové povinnosti

Protože prezident republiky podepsal „Daňový balíček 2019 „ je jisté, že bude do konce března vyhlášen ve Sbírce zákonů. Daňový balíček přináší především důležité změny do zákona o daních z příjmů (některé bude nutné zohlednit již v průběhu letošního roku) a řadu změn do zákona o DPH.I když většina podnikatelů ( pokud vím ) si nechává dělat účetnictví dodavatelsky nebo má vlastní účetní, je nutné se s novinkami v daňových předpisech seznámit . Daňový balíček přináší především důležité změny do zákona o daních z příjmů (některé bude nutné zohlednit již v průběhu letošního roku) a řadu změn do zákona o DPH.

Pro zajímavost přikládám informaci o udělování pokut v oblasti kontrolních hlášení.

Pokuty u kontrolního hlášení (§ 101h zákona o dph) zůstávají i po 1.4.2019 více než tvrdé. Podle Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2017 resp. za rok 2016 je nejčastější pokutou ukládanou v souvislosti s kontrolním hlášením pokuta ve výši 50 tis. Kč, která se ukládá v případě, kdy finanční úřad vyzve k podání kontrolního hlášení a toto není podáno v zákonné lhůtě, která činí 5 dnů (v tomto případě se jedná o dny kalendářní) – podle stavu k 31.12.2016 resp. 31.12.2017 bylo těchto pokut uloženo 1.614 resp. 8.701 v celkové výši cca 81 resp. 435 mil. Kč.

Pokuty ve výši 30 tis. Kč, kterých bylo k 31.12.2016 resp. 31.12.2017 uloženo 203 resp. 6.793 také docela úspěšně plní státní rozpočet – cca 6 mil. Kč v roce 2016 a v roce 2017 již 204 mil. Kč. Tato pokuta přitom může plátce postihnout docela snadno – podá řádné kontrolní hlášení a následně je mu doručena výzva ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a na tuto výzvu nestačí reagovat do 5 pracovních dnů.

Pokuta ve výši 10 tis. Kč se ukládá v případě, kdy plátce nepodá platně kontrolní hlášení (může se jednat např. i o případ, kdy je odeslán soubor s kontrolním hlášením za jiné období), finanční úřad jej formálně vyzve k podání kontrolního hlášení a plátce na tuto výzvu včas (do 5 kalendářních dnů) reaguje. Těchto pokut bylo k 31.12.2016 resp. 31.12.2017 uloženo 219 resp. 4.138 v úhrnné výši cca 2 resp. 41 mil. Kč.

Nejnižší pokuta 1 tis. Kč se ukládá v případě, kdy je kontrolní hlášení podáno pozdě (avšak nikoli na základě výzvy k jeho podání); tato pokuta nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení. Podle Informací o činnosti Finanční správy za roky 2016 a 2017 tyto pokuty nebyly vůbec uloženy, což se pravděpodobně v průběhu loňského roku změnilo.

Podle § 101h odst. 2 se uloží pokuta 50 tis. Kč v případě, kdy plátce na základě výzvy k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Podle informací o činnosti Finanční správy za roky 2016 a 2017 tyto pokuty nebyly vůbec uloženy. Použití této pokuty by mohlo připadat do úvahy např. v situaci, kdy je podáno kontrolní hlášení s chybou a na výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení reaguje tzv. rychlou odpovědí na výzvu „Potvrzuji správnost naposledy podaného KH“.

Největším „strašákem“ je ovšem pokuta podle § 101h odst. 3, kterou může správce daně uložit až do výše 500 tis. Kč takovému plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní. Tyto pokuty zatím příliš využívány nejsou – podle Informací o činnosti Finanční správy nebyla za rok 2016 tato pokuta uložena vůbec a k 31.12.2017 byla uložena tato pokuta jedna ve výši 10 tis. Kč. Důvodem pro neukládání této pokuty však není shovívavost státní správy, ale především to, že dosavadní právní úprava podmiňovala uložení této pokuty současným uložením jiné pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Jestliže tedy plátce podal včas neúplné kontrolní hlášení a následně jej opravil v následném kontrolním hlášení (třebas i jako odpověď na výzvu správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném neúplném kontrolním hlášení podanou ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení), nemohla mu být pokuta uložena, a to ani v případě, kdy se takto chová opakovaně.

Daňový balíček umožňuje správci daně, aby uložil pokutu podle § 101h odst. 3 až do výše 500 tis. Kč bez uložení jiné pokuty. Praxe tedy ukáže, jaké situace bude Finanční správa považovat za nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením, kterou dochází k závažnému ztěžování nebo maření správy dph. Důvodová zpráva k tomu uvádí:

V praxi dochází poměrně často k situaci, kdy plátci záměrně a opakovaně nevyplňují údaje (neuvedou všechny potřebné/požadované údaje nebo uvedou odhadované a nikoliv faktické údaje) v kontrolním hlášení a čekají na výzvu správce daně, na kterou reagují včas a úplně (doplní všechny požadované údaje). Nelze jim tak uložit pokutu podle § 101h odst. 1 ani 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Přesto tímto postupem maří správu daní. Tyto případy je nutno v řádně odůvodněných případech sankcionovat, neboť v tomto případě není možné využít ustanovení pro udělení pokuty dle odstavců 1 a 2.

Podle nové úpravy tedy lze očekávat, že pokud plátce pravidelně uvádí do kontrolního hlášení jen část údajů a napravuje to až podáním kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně, tak mu bude pokuta podle § 101h odst. 3 uložena – otázkou je, jak bude tento prohřešek „naceněn“, protože horní hranice pokuty 500 tis. Kč může být použita jen tehdy, odpovídá-li to závažnosti prohřešku. Existuje však nebezpečí, že pokuta bude využívána i v případech, kdy bude v řádném termínu podáno kontrolní hlášení neobsahující údaje o několika daňových dokladech a tyto daňové doklady budou doplněny v řádném kontrolním hlášení podaném např. druhý den po uplynutí lhůty pro podání kontrolního hlášení (tedy nikoli až po výzvě správce daně).

Chybovat je lidské a proto je v podstatě samozřejmostí, že plátce s velkým množstvím dokladů občas v kontrolním hlášení chybu udělá a následně ji opravuje (ať již na základě svého zjištění anebo na základě výzvy správce daně); nezbývá tedy než věřit, že Finanční správa nebude tyto případy postihovat pokutou podle § 101h odst. 3. Druhou změnou, kterou daňový balíček přináší od 1.4.2019 do oblasti kontrolního hlášení je doplnění § 101i o nový odst. 3, podle kterého bude muset do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti (nepravomocně) vydat platební výměr. Tato změna na jednu stranu přináší jistotu, že pokud není v uvedené lhůtě platební výměr na pokutu vydán, tak již pokutu nebude možné uložit. Na druhou stranu však lze očekávat, že správci daně budou oproti dnešní praxi s vystavováním platebních výměrů na pokuty podstatně rychlejší.

Zdroj: www.behounek.eu

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments