EET v prádelnách a čistírnách, změna sazeb DPH

Víte že od 1.5.2021 se chemických čistíren i prádelen dotkne novela EET? Připravujete se na tuto změnu?

Snad se vám budou hodit informace které novelu zákona o evidenci tržeb ( EET ) a zákona o DPH č. 256/2019 sb., trochu osvětlí.

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přinesla změny platné od 1.11.2019, 1.2.2020, ale především přináší zásadní změny platné od 1.5.2020 .

Hlavním obsahem novely je spuštění poslední vlny evidence tržeb (pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností a dále přeřazení některých dodání zboží resp. poskytnutí služeb do 10% sazby daně z přidané hodnoty. Plošných výjimek novela obsahuje jen minimum (např. pro sociální péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením atd.). Ke spuštění poslední vlny EET dojde od 1.5.2020 (v praxi někdy označováno jako spojení 3. a 4. vlny EET).

Dle této změny od 1.5.2020 jednak rozšiřuje evidenci hotovostních tržeb na všechny obory podnikání, jednak zavádí možnost (pouze pro určitou skupinu podnikatelů) evidovat tržby ve  zvláštním režimu, tedy v tzv. off-line režimu formou papírových účtenek.

Zvláštní režim je možný pro pro fyzické osoby – neplátce DPH s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč ročně), kteří mají nejvýše dva zaměstnance – v tomto zvláštním režimu budou  k hotovostním tržbám vydávány „úřední“ účtenky – bloky těchto účtenek si dotyčný podnikatel vyzvedne na finančním úřadu. O povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu lze žádat od 1.2.2020. Žádost se nepodává na úředním tiskopisu (FS zveřejnila vzory žádostí v sekci Metodika k evidenci tržeb stránky Dokumenty).

Nevýhodou evidence tržeb ve zjednodušeném režimu je povinnost podávat do 20 dnů po uplynutí čtvrtletí oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. Formulář tohoto oznámení číslo 25 5561 MFin 5561 – vzor č. 1 byl dostupný v sekci Tiskopisy stránky Dokumenty).

POZOR:Výše uvedený vzor formuláře však byl stažen a namísto něj byl zveřejněn úplně jiný formulář vzor 25 5253 MFin 5253 vzor č.1. Formulář byl výrazně zjednodušen a např. údaje o přijatých hotovostních tržbách a vydaných účtenkách již neobsahuje za jednotlivé kalendářní dny, ale souhrnně za celé čtvrtletí.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR  a vrátila daňové identifikační číslo (již od 1.11.2019) jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem – u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky pro účely EET).

Novela jako celek nabyla účinnosti od 1.11.2019 (od tohoto data se např. daňové identifikační číslo stalo povinnou náležitostí účtenky vystavované právnickými osobami pro účely EET; pokud je daňové identifikační číslo tvořeno rodným číslem, tak nadále povinnou náležitostí účtenky pro účely EET není).

K 1.5.2020 bude zrušeno dočasné vyloučení tržeb z jiných činnost, než je stravování, ubytování a obchod – tzn., že od 1.5.2020 bude evidence tržeb rozšířena na veškeré obory podnikání (kromě výjimek uvedených v § 12 zákona o evidenci tržeb).

Spolu se se spuštěním poslední vlny EET od 1.5.2020 novela také přeřazuje do 10% sazby DPH některé řemeslné služby. Bohužel naše služby se do této kategorie nepodařilo zařadit, i když dle mého mínění je obor praní a chemické čištění charakterizován vysokým podílem lidské práce, což bylo hlavním důvodem pro snížení DPH.

 

Zpracováno dle podkladů www.behounek.eu

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments