Změna legislativy .

Dne 1. 8. 2017 nabyla účinnosti nová právní úprava zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Byla provedena zákonem 229/2016 Sb., kterým se mění zákon 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.(Zvláštní spojení). Domníváte se, že tato zákonná úprava se vás nedotýká? Možná ne, možná ano. V každém případě je lepší se s touto zákonnou úpravou seznámit. Změna upravuje povinnosti právnických a fyzických osob a týká se provozovatelů komerčně využívaných budov.

Všichni známe pořekadlo, oheň je hodný sluha, ale zlý pán. V každých zprávách se dozvídáme, že někde zahořelo, a často se jedná o objekty, ve kterých je provozována nějaká komerční činnost. Výsledkem jsou obvykle škody v řádech milionů korun. Z vlastní zkušenosti vím, že požární bezpečnost je brána jako nutné zlo. Vadí hlavně papírování i důkladné kontroly. Zapomínáme hlavně na preventivní kontroly a správné rozmístění hasicích přístrojů, včetně jejich ročních kontrol. Dalším častým nešvarem na příklad může být  i  vztah mezi majitelem objektu (správcem) a nájemcem. Pokud takovýto vztah existuje, majitel objektu si často neuvědomuje, že i nadále je plně zodpovědný za svůj majetek a neplní svoji kontrolní úlohu při plnění předpisů na poli požární ochrany. Na příklad podceňuje kontrolu potrubních rozvodů se zřetelem na usazený textilní prach, nečištění vzduchotechnického potrubí, uložení odpadů, zvláště nebezpečného, skladové hospodářství apod. Dále chybuje v nedodržování termínů pravidelných kontrol dokumentace, neschválení změn vnitřního uspořádání nájemních prostor a řadu dalších.

Pokud jsem vás výčtem výše popsaných možností vystrašil, je to dobře, neváhejte s nápravou. Je ale nutné uvést, že nová zákonná úprava se týká hlavně provozovatelů činností s vysokým požárním nebezpečím uvedeným v § 4 odst. 3 zákona o požární ochraně. Jedná se převážně o činnosti s výskytem hořlavých a dalších látek nad 5000 t., budov nad 45 m výšky a dalších. Dále v § 6 upravuje předkládání posouzení požárního nebezpečí a mění dokumentaci zdolávání požáru. Novela také zavádí nový institut – zvláštní požární dozor. Zvyšuje také sankce za porušení zákona až do výše 10 mil. Kč.

Dle zákonodárců nová právní úprava povede ke snížení rizika požárů a zvýšení efektivity požární prevence.

Na základě zmocnění ze zákona o požární ochraně byly vydány následují prováděcí předpisy vztahující se k požární prevenci:

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments