Název živnosti:  Čištění a praní textilu a oděvů

Vymezení živnosti

Živnost se zabývá údržbou a ošetřováním oděvů a výrobků z textilních materiálů technologií chemického čištění pomocí chemických látek a dále drobnými opravami oděvů.

Chemické čištění oděvů je proces, který využívá těkavých organických látek v určitém zařízení k čištění oděvů, bytového vybavení  a malých spotřebních předmětů,  s výjimkou ručního odstraňování skvrn a znečistěných míst v textilním a oděvním průmyslu.

Drobnými opravami prádla a textilií se rozumí oprava drobného poškození podšívky, zašití drobných dírek, přišití knoflíků apod., dle domluvy se zákazníkem.

Citace Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých Živností :

Živnost řemeslná: Čištění a praní textilu a oděvů

           Chemickotechnologické procesy čištění  plošných  metrových textilií a  hotových textilních  výrobků,  včetně přípravy základních chemických substancí a pomocných látek, technologický proces čištění, barvení a případná  následná  další  chemická  úprava (impregnace, apretace a podobně). Praní textilu a oděvů pro velkoodběratele. V rámci živnosti  lze dále  provádět praní pro domácnost, žehlení prádla, oděvů a dalších výrobků  ručně nebo  strojem,  zhotovování plizovacích forem  a  plizování. Čištění  peří,  surové vlny, příze, netkaného textilu,  kůže a kožešin.

 

Formy podnikání dle Živnostenského zákona

Vlastnictví výše uvedeného Živnostenského listu umožňuje podnikání dle zákona. Formy podnikání  dělíme z hlediska právního statutu majitele, z hlediska velikosti provozu nebo z hlediska způsobu kontaktu s odběratelem.

 • podle právního statutu majitele
 1. akciová společnost
 2. společnost s ručením omezeným
 3. družstvo
 4. fyzická osoba s živnostenským oprávněním
 • podle velikosti provozu
 1. průmyslové chemické čistírny (ty jsou většinou spojeny s průmyslovou prádelnou)
 2. chemické čistírny – rychločistírny, ty jsou součástí občanské vybavenosti 

  Každý z těchto typů provozů může poskytovat či zajišťovat služby oprav textilií.

 • podle způsobu styku s odběratelem
 1. svoz a rozvoz zakázek automobilem (průmyslové čistírny )
 2. příjem a výdej zakázek zákazníkovi (tzv. přes pult), týká se chemických čistíren malých (Rychločistíren), ty mohou poskytovat další služby,  jako např. služby pradlenky, žehlírny nebo sběrny zakázek, či maloprodej vhodného zboží

Jaké podmínky musí být splněny pro provozování živnosti

Prokázání způsobilosti  

Způsobilost pro výkon podnikání v oboru „Čistění a praní textilu a oděvů“ je určena ustanoveními Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., případně jeho novelizace č. 356/1999 Sb., a navazujícími Nařízeními vlády č. 278/2008 Sb.

Pro udělení živnostenského oprávnění musí podnikatel splňovat všeobecné a zvláštní podmínky.

Podmínky všeobecné:  

–   dosažení věku 18 let
–   způsobilost k právním úkonům
–   bezúhonnost

Podmínky zvláštní:     

–  odborná nebo jiná způsobilost,
–  u právnické osoby musí zvláštní podmínku splňovat její odpovědný zástupce

Odborná způsobilost se prokazuje (par. 21 a 22 zákona):

par.21

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30)v příslušném oboru vzdělání,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31)v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31)v příslušném oboru vzdělání,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a)v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace25c), nebo
f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací 23q).

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též

a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

par. 22

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30)v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31)v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31)v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a)v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
e) řádném ukončení rekvalifikace30a)pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
f) vykonání šestileté praxe v oboru.

Praxí v oboru se rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.

Pokud nesplňuji kvalifikaci předepsanou zákonem a nelze dosáhnout vydání Živnostenského listu, lze zahájit podnikatelskou činnost pomocí odpovědného zástupce (viz par. 11. Živnostenského zákona). Nutno ohlásit předem příslušnému Živnostenskému úřadu .

Podmínky nutné pro zahájení provozu chemické čistírny jako právnická osoba

Pokud hodláte zahájit podnikatelskou činnost formou právnické osoby, je nutno, aby odpovědná osoba v založené firmě splňovala podmínky pro získání Živnostenského listu pro fyzickou osobu. Postupuje se podle par. 45 odst. 3 a par. 46 odst. 2 Živnostenského  Zákona.

Jaká podnikatelská legislativa platí ve vztahu k oboru

Podnikání v oboru je vázáno obecně platnými zákonnými předpisy a některými specifickými právními normami:

 • Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb, a dále Nařízení vlády č.278/2008 Sb.,- o obsahových náplních živností volných.
 • Zákon o obchodních korporacích  č. 90/2012 Sb..
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb..
 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,
 • Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 S., poslední novelizace z.č. 64/2000 Sb., stanovuje povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb

Podmínky pro technické vybavení provozu chemické čistírny

Provoz chemické čistírny zahrnuje následující pracoviště, bez ohledu na velikost provozu:

 • příjem zašpiněných oděvů či textilií s možností uložení před zpracováním
 • třídění a označování oděvů či textilií (podle sortimentu a druhu znečištění )
 • technologie chemického čistění nebo mokrého čištění, praní
 • žehlení a skládání
 • kompletace,případně opravy, balení a expedice čistých oděvů či textilií ,
 • výdej zákazníkovi

Základní strojní vybavení chemické čistírny se skládá z: 

 • chemického čisticího stroje s odstřeďováním, sušením a regenerací použitého rozpouštědla,
 • žehlících a napařovacích strojů na oděvy
 • zařízení na odstraňování skvrn

Chemické čisticí stroje jsou samozřejmě na elektrický pohon, rozdílné medium se používá k destilaci znečistěného rozpouštědla.

Podle  tohoto hlediska se stroje v chemických čistírnách dělí na:

  • vytápěné parou, přičemž zdrojem páry je vlastní kotelna, nebo je pára  dodávána z teplárenské sítě, (většinou se používá u velkých průmyslových chemických čistíren )
  • vytápěné elektřinou, která je však na vytápění relativně drahá,
  • vytápěné zemním plynem, to však vyžaduje zvláštní technická opatření a dodržení přísných předpisů

Vedle základního strojního vybavení potřebuje chemická čistírna ještě další  technické zázemí, aby mohla pracovat produktivně a plnila také požadavky na kvalitu chemického čistění. Jedná se o tato zařízení:

  • zdroj páry – kotelna na zemní plyn nebo regulační stanice pro odběr páry z teplárny, pro menší provozy je dostačující vyvíječ páry
  • úpravna vody –  ta je nutná pro správnou činnost vyvíječe páry či kotelny

–  zdroj el. energie – rozvodna,  u větších chemických čistíren vlastní trafostanice

  • zdroj tlakového vzduchu – kompresor, tlakový vzduch je potřebný pro většinu technologického  zařízení chemické čistírny ( lze používat stroje s vlastním kompresorem )
  • vzduchotechnika – odsávání zbytkových škodlivin  z provozu a zajišťuje hygienické požadavky na výměnu vzduchu.

Jak postupovat při záměru zřídit novou chemickou čistírnu

Pro zájemce o zahájení podnikání v tomto oboru doporučujeme následující  postup:

  • zjistit situaci na trhu a ověřit si, který ze segmentů poptávky není zcela pokryt
  • vhodnost vybrané lokality pro zřízení provozu si ověřit v územním plánu, zda jeho možnost připouští
  • zadat vypracování projektové dokumentace pro územní a  stavební řízení
  • realizovat provozovnu podle schváleného projektu
  • zajistit kolaudaci provozu
  • zaškolit pracovníky v obsluze instalovaného zařízení z hlediska dodržování technologie i bezpečnosti práce s důrazem na vysokou kvalitu služby
  • získat dostatečný počet zákazníků pro naplnění instalované kapacity

Jaké ekologické zákony je nutno dodržovat      

1. Ochrana vod

Účelem zákonných předpisů v oblasti vodního hospodářství je chránit povrchové a podzemní vody a stanovit podmínky pro jejich hospodárné  využívání i zachování a zlepšování jejich jakosti.

– zákon č. 254/2001 Sb.   –  Zákon o vodách ( vodní zákon )

– Nařízení vlády 143/2012Sb.  o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

–  Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

– Vyhláška č. 123/2012Sb.o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

– Vyhláška,č. 125/2004Sb.  kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody

– Vyhláška č. 450/2005Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a o dstraňování jejich škodlivích následků

– kanalizační řády vydávané místními vodárenskými společnostmi jako lokální předpisy pro vypouštění odpadních vod

2. Ochrana ovzduší

Zákonné předpisy z této oblasti stanovují povinnosti a práva osob při ochraně ovzduší  a podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek.

– zákon č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší ve znění zákona č. 64/2014Sb. a zákona 87/2014Sb.

–  Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

– zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování  znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci)

3. Odpady

Zákonné předpisy stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů, pro nakládání s nimi při ochraně životního prostředí a ochraně zdraví lidí, práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné zprávy v odpadovém hospodářství.

–   zákon č. 185/2001Sb. Zákon o odpadech

–   vyhláška  MŽP č. 381/2001 Sb.  –  katalog odpadů

–   vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. –  podrobnosti nakládání s odpady

–   zákon č. 477/2001 Sb.  –  o obalech

4. Nebezpečné látky

–  Zákon č. 350/2011Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

–  Zákon č.224/2015 Sb o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění  pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

– Vyhláška č.229/2015 Sb.o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Podmínky pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygiena práce   

1. právní úprava BOZP

Ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku   práce – úplné znění v zákonu č.262/2006 Sb.,

Nový Zákoník práce obsahuje pouze základní úpravu BOZP s tím, že podrobnější úprava BOZP bude předmětem samostatného zákona. Do jeho schválení platí dosavadní ustanovení, kde jsou stanoveny:
–   povinnosti zaměstnavatele
–   právní předpisy k zajištění BOZP
–   státní odborný dozor nad bezpečností práce

2. prevence rizik

–   definice rizik a povinnosti zaměstnavatele

–   základní zásady prevence rizik, opatření pro případ zdolávání mimořádných  událostí

–   odborná způsobilost v prevenci rizik

–   péče o pracoviště, výrobní a pracovní prostředky, organizace práce, osobní  ochranné pracovní prostředky

–   rizikové faktory pracovních podmínek, kontrolovaná pásma, zákazy některých prací

–   bezpečnostní značky a signály

–   povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocích z povolání

–   práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP, účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

3. hygiena práce

Provoz chemické čistírny musí splňovat hygienické podmínky, uvedené  v zákonu č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví