Zákon o ovzduší 201/2012 Sb.

V tabulce níže jsou uvedeny ustanovení zákona, které se týkají oboru chemické čištění oděvů. Celý zákon je zde.

 

§ 4. odst. 7) a odst.8) Přípustná úroveň znečištění.

odst. 8, v bodě e) je odkaz na organická rozpouštědla (viz Příloha 2)

e) stacionárních zdrojů používajících organická rozpouštědla, které typově spadají pod stejný kód podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu; tyto zdroje se sčítají, jsou-li umístěny ve stejné provozovně, bez ohledu na to, zda dosahují hranice projektované spotřeby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

§ 5, odst. 3) Posuzování se provádí měřením nebo výpočtem nebo kombinací.

3) Posuzování úrovně znečištění provádí ministerstvo stacionárním měřením, výpočtem nebo jejich kombinací, podle toho, zda v zóně nebo aglomeraci došlo k překročení dolní nebo horní meze pro posuzování úrovně znečištění. Ministerstvo provádí hodnocení, zda v jednotlivých zónách a aglomeracích došlo k překročení dolní nebo horní meze pro posuzování úrovně znečištění.

§ 5. odst. 6) Ministerstvo stanoví podmínky posuzování a vyhodnocení
§ 6 Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování

Důležitý paragraf, kde je uvedeno jak zjišťovat úroveň znečištění.

V odst. 4) je uvedena podmínka pro jednorázové měření
V odst.9) je uvedeno kdy se použije výpočet.

§ 15 Poplatek za znečišťování

Odst. 3). od poplatku se osvobozují provozovny, když výpočet je nižší než 50 000,-Kč/rok.
Odst. 4) základem pro výpočet je množství emisí
Odst. 5) poplatek se rovná součin základu poplatku a sazby uvedené v Příloze č. 9 bod. 1

Za rok 2017 a dále: poplatek =součin základního poplatku, sazby a koeficientu v Příloze č..9..bod 2 zákona.
Poplatky se nevyměří, pokud se emise sníží nejméně o 30 % úrovně roku 2010
Odst. 8.) Povinnost: do 31. 3. nutno podat na KÚ poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému,
Je-li výše poplatku nižší než 50 000,-Kč nemusí podávat poplatkové přiznání.

§ 17 Povinnosti stacionárního zdroje – dodržovat limity
§ 22-26 Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje – raději tuto kapitolu nepoužívat.
Příloha č. 2
9.7. Chemické čištění – je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu
Příloha č. 4 Část B. : kontinuální měření pouze pokud se překročí spotřeba uvedená v bodě a) až h).
(v našich provozech nereálné)

Související zákonné normy

Vyhláška č.415/2012 o přípustné úrovni znečištění (byla novelizována Vyhláškou č. 155/2014 Sb.)

Věstník MŽP č. 1-2/13 uvádí: Metodický pokyn ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek.

Věstník MŽP č. 8/13 : Sdělení MŽP jímž se stanoví emisní faktor podle par. 12 odst.1,písm.b) Vyhlášky č. 415/2012Sb. o přípustném znečištění.

Metodické pokyny

Emisní faktory jsou i ve Věstníku MŽPč.8/13

Metodické pokyny ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek

Viz  www.mzp.cz nebo Věstník MŽP1-2/2013

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments