Manipulace s břemeny

Většina za nás se každý den setká ve svém zaměstnání s ruční manipulací s břemeny. Tuto činnost je třeba provádět ve všech odvětvích lidské činnosti, neboť denně je potřeba zvednout nějaké břemeno, případně jej přemístit z místa na místo. Bohužel s ruční manipulací s břemeny jsou často spojovány i pracovní úrazy, zejména v souvislosti s poraněním zad, které pojišťovny mnohdy odmítají odškodnit. Je proto vhodné si hlavní zásady uvedené v Nařízeních vlády  ( NV ) připomenout.

Podle § 28 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se ruční manipulací s břemenem rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

NV zaměstnavateli nařizuje, že před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem musí být zaměstnanec seznámen, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž může být zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci s břemenem, zejména

  1. a) s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene,
  2. b) s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve svislém směru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách,
  3. c) se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, nedostatečné doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu.

NV č. 101/2005 Sb. nám potom říká, že při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty.

Zaměstnance je tedy potřeba před ruční manipulaci s břemeny seznámit s hmotností břemene, se správným uchopením, se správným zvednutím apod., popř. jim dát k dispozici manipulační vozíky, paletové vozíky, rudly apod. Dále je nutné zdůraznit, že břemeno se zvedá z podřepu a ne ohybem!!!

Také je nutné zaměstnance seznamte s maximálními limity pro manipulaci s břemeny, které jsou:

Muži:

➢ při občasném zvedání a přenášení 50 kg,

➢ při častém zvedání a přenášení 30 kg,

➢ při práci vsedě nesmí překročit hmotnost manipulovaného břemene 5 kg,

➢ kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí u mužů překročit 10 000 kg za osmihodinovou pracovní dobu.

Ženy:

➢ při občasném zvedání a přenášení břemene ženou by neměla jeho hmotnost překročit 20 kg,

➢ při častém zvedání a přenášení by hmotnost břemene neměla překročit 15 kg,

➢ při práci vsedě nesmí překročit hmotnost manipulovaného břemene 3 kg,

➢ kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí u žen překročit maximální celkovou hmotnost břemen 6 500 kg za osmihodinovou směnu.

Pzn. Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně.

Limity pro těhotné, kojící ženy, ženy do konce devátého měsíce po porodu a mladistvé jsou upraveny ve vyhlášce č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích

POZOR! Práce spojená s ruční manipulací s břemenem překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

 

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments