Jarní změny v legislativě

V tomto jarním období vstupuje v platnost řada legislativních změn. Z těch hlavních, které se týkají podnikání, ve stručnosti níže uvádím.

Daňový balíček

Prezident republiky potvrdil formálně svým podpisem daňový balíček, čeká se pouze na jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Není jasné, kdy balíček nabude účinnosti, novela vstoupí v účinnost 15 dní od vyhlášení ve Sbírce zákonů. pravděpodobně termín účinnosti bude k 1.6. (při vyhlášení dne 17.5.2017) či k 1.7.2017 (při vyhlášení dne 16.6.2017).
Co balíček kromě jiného obsahuje:

 • Zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě již pro rok 2017
 • Možnost uplatnit výdaje procentem příjmu a současně uplatnit slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě.
 • Snížení maximální částky procentuálních výdajů na polovinu, na příklad pokud bylo možné uplatnit výdaje ve výši 60%  příjmů z živnosti , z maximální výše 1,2 mil. Kč, nově lze uplatnit výdaje ve výši 60%, ale maximálně do výše 600 tis. Kč. Nová výše hranice bude uplatňována povinně od zdaňovacího období roku 2018. Již v daňovém přiznání roku 2017 bude možné souběžně uplatnit procentuální výdaje a slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě i v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím procentuálních výdajů přesáhnou 50 % celkového základu daně – pokud bude této možnosti v daňovém přiznání roku 2017 využito, tak ovšem bude možné uplatnit procentuální výdaje již za rok 2017 pouze do výše nových maxim (u živnosti neřemeslné tedy jen do výše 600 tis. Kč).
 • zrušení dosavadních pravidel pro uplatnění DPH u společností (dříve sdružení) bez právní subjektivity, a to k datu účinnosti daňového balíčku, ale s možností postupovat dle zrušených pravidel až do konce roku 2018.
 • a řadu dalších změn v zákoně o dani z příjmů a zákoně o DPH
 • Novelou zákona o daních z příjmů se rozšiřuje okruh příjmů, které budou podléhat srážkové dani dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů i mimo příjmy z dohody o provedení práce. Příjmy ze závislé činnosti takzvaně malého rozsahu (do 2500 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele) budou zdaněny srážkovou daní. Ovšem za podmínky, že poplatník nepodepíše (neučiní) u tohoto plátce Prohlášení k dani. Jelikož nelze měnit v průběhu roku způsob zdanění, využije se nový limit pro zdanění srážkovou daní až pro zdaňovací období roku 2018.

Protože tento balíček je velice obšírný a dotýká se nás všech, je nutné se s jeho zněním pečlivě seznámit.

Změny v zákoníku práce

Společně se zákoníkem práce je navržena i změna zákona o inspekci práce. Účinnost změn by měla vstoupit v platnost od 1. 7. 2017. I když někteří odborníci předpokládají další odklad novely zákoníku práce je dobré se s připravovanými změnami dopředu seznámit. Změny se týkají změn v sankcích.

Tyto změny budou nepříjemné hlavně pro menší podniky, které nemají  vlastní  odborníky v této oblasti. Zákon o inspekci práce bohužel nerozlišuje, zda se jedná o velkou firmu se samostatným personálním oddělením či malou firmou s pár zaměstnanci.

Ve stručnosti uvádím:

 • Mění se terminologie pojmů přestupek fyzických osob a správní delikt osob právnických. Podle současného znění zákona se přestupků dopustí fyzická osoba, zatímco správních deliktů osoba právnická. Ovšem zaměstnavatel se vždy dopouští správního deliktu, i kdyby se jednalo o osobu fyzickou. Vyplývá to z ustanovení § 35 odstavec 2 zákona o inspekci práce, kde se píše, že se na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. Viz nově označená část: „Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob“
 • Nové sankce za stejnou nebo srovnatelnou práci. Změna se týká úpravy sankcí. Zpřesňuje ustanovení § 24 zákona o inspekci práce, které se týká rovného zacházení se všemi zaměstnanci.
 • Upravuje se rovněž ukládání pokut na úseku odměňování. Viz § 26 zákona o inspekci práce.
 • Zvýšené jsou také pokuty za neposkytnutí náhrad (zejména cestovních). Týka se i náhrad mzdy nebo platu, nebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce.
 • Zvyšují se i sankce na úseku evidence pracovní doby, viz § 28 zákona o inspekci práce.
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments